Педагогиканын баска гылымдарымен байланысы реферат

в) педагогиканың баска ғылымдармен байланысын көрсету; г) педагогиканың және педагогикалық пәңдердің әдіснамалық мәнін ашып көрсету. Жоспар: 1. Педагогика тәрбие туралы ғылым. 2. Педагогикалық ғылымдар және оның мазмұны. Тілдік катынастың гылыми негіздері психология, философия, социология, әдістеме, педагогика гылымдарымен тыгыз байланысты. Тілдік катынастың лингвистикалык негізі карым — катынас кұралы тілге байланысты. кажетп курстык жумыстар мен реферат такырыптары, глоссарий, тест тапсырмалары топтамасы усынылып отыр. 0ОЖ 910 (075.8) КБЖ 26.8я73 13ВК 978- б01—225—309-2 К Е Жогары оку орындарыныц} кауымдастыгы Әрбір тақырыптың құрылымы бастапқы күйінде қалды: мақсаты; міндеттері, жоспар, негізгі ұғымдар, пәнаралық байланыс, тақырыптар мазмұны, өзін-өзі бақьшауға арналған сұрақтар, әдебиеттер, өзіндік жұмысқа арналған тапсырмалар, реферат тақырыптары. ПЕДАГОГ - МУЗЫКАНТТЫН ЭД1СНАМАЛЫК МЭДЕНИЕТ1 i код для вставки на сайт или в блог. 6 26.8 Э20 ЭД о^ындс^УЬыц кауымЙ^Ыгыгы С. Э. Эбьлмэжшова код для вставки.